Istorija.net Tomo Baranausko istorijos puslapiai  
 
FORUMAI * ФОРУМЫ * FORUMS
Lietuvos istorijos forumas * Форум истории Литвы * Forum of Lithuanian history
.
 
2010-09-19

Didžiajam prūsų sukilimui - 750

Rugsėjo 20-oji - Didžiojo prūsų sukilimo pradžios diena. Prūsų sukilimas – prarasta galimybė sukurti kitokią Lietuvą - apie tai rašiau prieš ketverius metus. Šiemet, šio įvykio 750 metų jubiliejaus proga, apie tai kalbėjausi su "Šiaurės Atėnų" žurnalistu Juozu Šoriu. Interviu pasirodė penktadienio (rugsėjo 17 d.) numeryje, tačiau internete tekstas kol kas dar neįdėtas (gal greitai pasirodys). Tuo tarpu čia skelbiu interviu tekstą, koks jis buvo po mano peržiūros (spausdintoje versijoje pakeistas pavadinimas - interviu pavadintas "Prūsų kraujo paveldėtojai. Menant Didžiojo prūsų sukilimo svarbą baltų pasauliui ir 750-ąsias jo metines su istoriku TOMU BARANAUSKU kalbasi Juozas Šorys", yra ir kitų redakcinio pobūdžio skirtumų).


Didžiojo prūsų sukilimo atmintis  

Su istoriku TOMU BARANAUSKU kalbasi Juozas Šorys 


         Be pergalių Durbės (1260 m. liepos 13 d.) ir Žalgirio (1410 m .liepos 15 d.) mūšiuose metinių,  šiemet rugsėjo 20 d. minėsime baltų istorinei savimonei svarbią sukaktį – Didžiojo prūsų sukilimo 750-metį.
         Didysis prūsų sukilimas (1260–1274) buvo tarsi Durbės mūšio tęsinys, nes žemaičių ir kuršių pergalė jame ir kitas baltų gentis paskatino nusimesti užkariautojų vokiečių jungą. Prūsai nutarė sukilti dar ir todėl, kad susidarė palanki situacija – ėmė maištauti kai kurie Vokiečių ordino broliai, grėsė skilimas Ordino viduje. Kai kurie šaltiniai rodo, kad net buvo imta remti prūsus, matyt, pastebėtos bręstančios jų nuostatos sukilti. Prieš tai Notangos ir Varmės fogtas Volradas susikvietė prūsų diduomenę į Lentenbergo pilį, uždarė ten juos ir sudegino. Kai kuriems netgi Ordino riteriams toks drastiškas poelgis buvo nepriimtinas. Suprasta, kad taip ne tik nekovojama už krikščionybę – tokie veiksmai yra akivaizdus blogis, todėl šie, matyt, ideologiniai atsimetėliai nebenorėjo kovoti Ordino pusėje. Sukilimo pradžioje kai kurias pilis prūsams, tikėtina, atidavė atkritę nuo Ordino broliai.
          Kodėl vis dėlto ta sukaktis minima rugsėjo 20 d., nors tądien nebuvo laimėtas joks mūšis?
          Petras Dusburgietis „Prūsijos žemės kronikoje“ rašo, kad būtent tą dieną, t.y. šv. Mato dienos išvakarėse, prasidėjo prūsų sukilimas. Matyt, tada įvyko genčių vadų sueiga, kurioje sutarta ginklu pasipriešinti Ordinui. Kronikininkas išvardijo sukilusias gentis ir jų vadus – sembų vadas buvo Glandas (Ordino pasitelkti jie dalyvavo ir Durbės mūšyje, ypač vokiečiams įtikti stengėsi kolaborantas sembų didikas Sklodas, nors dauguma jų kovos lauke sukilo kartu su kuršiais, beje, Sklodo sūnus Noliubas irgi tapo sukilėliu, nors tam prieštaravo giminė), notangų – Herkus Mantas (jis paprastai laikomas vyriausiuoju sukilimo vadu, nors svarbiausias šaltinis „Prūsijos žemės kronika“ pagrindo tokiam teiginiui neduoda, galbūt tai lėmė literatūros įtaka), varmių – Glapas, pagudėnų – Auktumas, bartų – Divanas Klokis (t.y. lokys). Kiekviena gentis turėjo išsirinkusi savo vadus, kai kurie kariniai veiksmai buvo atliekami bendrai, bet dažniausiai kovota atskirai, tiesa, išpuolius bandyta koordinuoti.
          Kas žinomai apie tarpgentines organizacines prūsų sukilėlių veikimo formas, ar yra duomenų, kiek veiksni buvo istorikų minima genčių konfederacija, be to, turbūt svarbus sprendimų priėmimo būdas tebebuvo genties vyrų susirinkimas – vaida?
          Iš tikrųjų tai buvo panašu į genčių  konfederaciją ir netgi galėtume pasigesti vyriausiojo vado vaidmens, tiesa, galbūt daug ko iš Petro Dusburgiečio kronikos ir nesužinome, galbūt tyčia nerašė arba nežinojo tikrosios padėties. Iš kronikos, žvelgiant jos autoriaus akimis, susidaro toli gražu ne išsamus vaizdas. Lengvai galime jį pasipildyti, bet tada tektų remtis daugelio tuo laikotarpiu sukilusių baltų genčių duomenimis – po žemaičių pergalės Skuodo mūšyje 1259 m. buvo sukilę žiemgaliai, po Durbės mūšio – kuršiai. Išties vyko žymiai platesnis ir ne tik prūsų sukilimas – kovota prieš abi (Livonijos ir Prūsijos kryžiuočių) Ordino šakas. Jei įžvelgiame, kad vyko didesnio masto beveik visų baltų genčių, išskyrus latgalius, sukilimas, paaiškėja, kad jam vadovavo Lietuva ir pirmajame etape tikrasis vadas buvo Treniota. Tas pats Treniota, kuris po Durbės mūšio kartu su žemaičiais atvyko pas Mindaugą ir privertė jį nutraukti sąjungą su Vokiečių ordinu bei prisidėti prie bendros kovos.
           Kitaip sakant, vadovaujančio Mindaugo vaidmens Didžiajame prūsų sukilime neįžvelgtumėte?
           Kai 1261 m. vasaros pabaigoje jis prisidėjo prie kovojančiųjų su Vokiečių ordinu, galėjo būti laikomas formaliu sukilimo vadu. Pirmasis žingsnis buvo 1261 m. rudenį, kai Mindaugas kartu su Treniota žygiavo į Livoniją – į Cėsį. Tai, tiesa, buvo nesėkmingas išpuolis prieš Ordiną. Livonijos eiliuotoji kronika rašo, kad jis vėliau keikė Treniotą, kam tas įvėlęs į tokias kovas. Realiai Mindaugo vaidmuo išliko pasyvus, kiekvieną nesėkmę jis traktavo kaip įrodymą, kad Treniotos dėka prievartinis jo politikos keitimas buvo klaida. Vėliau, aišku, Treniota atsigriebė – 1262 m. surengė sėkmingą žygį į kryžiuočių sąjungininkę Mazoviją ir Kulmo žemę – pagrindinę Vokiečių ordino bazę Prūsijoje. Tuo metu lenkai Ordinui teikė nemažą paramą kovojant su prūsais. Mazovija tada labai nukentėjo, žuvo jos kunigaikštis Zemovitas, be to, dar buvo įsiveržta ir į Kulmą, nuo kurio ir prasidėjo vokiečių ekspansija į baltų kraštą. Tas žygis labai padėjo prūsams. Vėliau Treniota organizavo žygį į Kuršą, kuris iš dalies pasisekė, bet po to Ordinas ten vėl ėmė plėsti įtaką – 1263 m. užėmė Kretingą, Įpiltį. Treniotai vėl ėmė nesisekti.
                  O kaip klostėsi padėtis Prūsijoje?
                 1260–1262 m. buvo sukilimo plėtros etapas, užimta nemaža kryžiuočių pilių, tiesa, ilgai apsiaustų didžiausių Karaliaučiaus, Klaipėdos, Balgos ir kt. tvirtovių neįstengė paimti. Kryžiuočiai labiausiai gynė pilis palei jūrą, nes per ją ateidavo parama, tai buvo jų gyvybinė jungtis. 1263 m. vokiečiams pavyko iš esmės nukariauti sembus (antrąjį kartą), taip jie išplėtė gynybinę zoną apie Karaliaučių. Tai traktuotina kaip nesėkmė, nežinome, kaip į tai reagavo Mindaugas, bet žinome Treniotos veiksmus – Lietuvoje prasideda vidaus kovos, Treniotos sutelktų suokalbininkų pastangomis Mindaugas nužudomas (Treniotai į pagalbą atėjo Mindaugo svainis Nalšios kunigaikštis Daumantas). Galime daryti prielaidą, kad Mindaugas vėl buvo nepatenkintas kovos su Ordinu rezultatais. Tai neišgelbėjo nei prūsų sukilimo, nei paties Treniotos, nors jis trumpam ir buvo užėmęs valdžią. Maždaug po metų jis Mindaugo šalininkų, jo tarnų, buvo nužudytas, ir tada reali Lietuvos parama prūsų sukilimui nutrūko, nes valdžia atiteko Mindaugo sūnui Vaišalgui, kuris buvo stačiatikis, todėl ir visiems krikščionims, netgi užkariautojams kryžiuočiams, buvo palankus, stengėsi su jais sugyventi taikiai. Iš kovos prūsų pusėje Lietuva pasitraukė... Prūsai sukilimo kovose liko vieni.
          Bet bent jau minimali veiksmų koordinacija, baltiškasis solidarumas galgi ir vėliau buvo išlikęs, nes netgi prieš sukilimo pabaigą į Kulmą buvo įsiveržę Skomanto vadovaujami jotvingiai...
          Sukilėlių prūsų vadai, aišku, kovos eigą koordinavo, netgi neturėdami bendro vadovaujančio centro. Įdomu, kad lenkų šaltiniai („Didžiosios Lenkijos kronika“) šiuo laikotarpiu neretai painioja prūsus ir lietuvius. Gali, pavyzdžiui, Mindaugą pavadinti prūsų karaliumi, o 1261 m. prūsų laimėto Pokarvių mūšio aprašyme mini ne prūsus, bet lietuvius. Iš esmės visa sukilimo zona ir sukilėliai yra pasirengę įeiti arba jau yra įsijungę į bendrą Lietuvos kaip paskutinės ginančios instancijos sistemą. Tai irgi patvirtintų, kad pirmuoju sukilimo etapu vadovybė buvo Lietuvoje.
           Vis dėlto, matyt, ir prūsams vadovavo koks mobilus štabas, tad koks išties galėjo būti Herkaus Manto, notangų  vitingo sūnaus, vaikystėje kaip įkaito patekusio į vokiečių nelaisvę  ir auginto Magdeburge, vaidmuo? Juk tiesioginių nuorodų apie jo vadovavimą nėra, o netiesioginės įvairių interpretatorių permodeliuotos... Kas jis? Romantinės literatūros sukurtas, Marijono Giedrio filmu suaktualizuotas herojus, o gal tik perdėm sovietinio „vadizmo“ manijos sureikšmintas eilinis notangų vadas ar gal vis dėlto deramai neįvertintas strategas?
            Visų pirma, Notanga ir Varmė buvo ta prūsų sritis, kurioje įsižiebė pats sukilimo židinys. Aišku, kad tose žemėse vadovavo Herkus Mantas, kita vertus, jis buvo vienas iš aktyviausių sukilimo vadų, nes dažnai minimas Petro Dusburgiečio kronikoje. Matyt, ir šlovę išsikovojo veiklumu ir drąsa. Juolab kad jei sembai buvo gana greitai „sutvarkyti“, tai notangai ir varmiai išsilaikė beveik iki sukilimo pabaigos – 1273–1274 m.
             Ar lėmė didesnis karinis pajėgumas, beatodairiškas kovotojų nusistatymas eiti iki galo, sumanus vadovavimas, vokiškos karinės taktikos išmanymas, gimtosios žemės ir reljefo ypatybių pažinimas?
             Herkus Mantas, be abejo, buvo susipažinęs su vokiečių kariavimo būdu, jų riterystės tradicijomis, juk ir jo krikšto vardas Henrikas vėliau buvo aplietuvintas pagal to krašto žmonių tarimą ir papročius. Neabejotina, kad buvo išties sumanus ir apdairus vadas, autoritetą gentyje turintis vitingo sūnus. Kitaip tiesiog negalėjo būti, nes genčių vadai negalėjo būti valstiečiai, turėjo būti kilmingi. O karinės jėgos buvo tiek, kiek buvo...
             Esama užuominų, kad būta ir gentinės demokratijos požymių, juk svarbiausi nutarimai buvo priimami visiems vyrams kartu, tiesiai žvelgiant vieni kitiems į akis...
             Tokia „demokratija“ apskritai egzistavo viduramžių visuomenėse ir mažesnėse bendruomenėse. Juk absoliutinių monarchijų tada nebuvo ir negalėjo būti, nes norint viską kontroliuoti ir nepaisyti niekieno nuomonės būtų reikėję turėti nemažą administracinį aparatą, kurio nei Lietuvoje, nei prūsų gentyse, nei netgi Vakarų Europoje nebuvo įmanoma išlaikyti. Kiekvienas valdovas turėjo remtis lojaliais pavaldiniais, žymiausiais didžiūnais, su jais tartis ir viską drauge spręsti. Ir į prūsų gentinę sąrangą reiktų žvelgti panašiame kontekste. Jų genties vadai galiomis buvo panašūs į lietuvių kunigaikščius.
               Ar išvis bendrine reikšme dera kalbėti apie prūsus, juk jų gentys buvo dar stipriai savarankiškos, be to, regis, dar iki šiol nėra nusistovėjusi jų gentinė apibrėžtis – jiems kai kurių kronikininkų ir tyrinėtojų dar priskiriami (arba ne – įvairiais variantais) galindai, skalviai, nadruviai, sūduviai?
                Apie tokius prūsus galima kalbėti. Taip pat ir apie jų gyventų ir valdytų žemių konfederaciją, nors, kaip minėjau, nukirtę jų sąsajas su Lietuva ir kitais baltais, matysim šiek tiek iškreiptą ir nevisą vaizdą. Tarsi kūnas būtų be galvos.
                 Arba lyg spektaklis vyktų be režisieriaus idėjos ir rankos.
                 O viskas, kas vyko Prūsijoje, ir buvo režisuojama Lietuvoje, ir to istoriografijoje dažnai nesuvokiama. Dėl to kartais atrodo, kad ten gyveno kažkokios padrikos gentys, nežinia kaip koordinavusios veiksmus. Aišku, kai Vaišalgo laikų Lietuva nusišalino nuo prūsų reikalų, situacija pasikeitė, ir realybėje prūsai liko be tos galvos.
                  Durbės pergalė, matyt, sąlygojo ne tik baltų genčių „išsivadavimo pavasarį“, bet ir kartais ir vidinę sumaištį, nes būta giminių, kurios jau tarpo tarnaudamos atėjūnams?
                 Aišku, jos ir savo iniciatyva suaktyvėjo, bet galiausiai tai vis tiek turėjo baigtis paramos Lietuvoje paieška. Gentys turėjo suprasti, kad pavieniui jos nieko negali pasiekti. Aiškiausiai tai matyti iš kuršių veiksmų (gal kad Eiliuotoji Livonijos kronika daugiau apie juos pasakė?). Po Durbės mūšio kuršiai ne tik sukilo, bet ir į savo pilis pasikvietė žemaičių įgulas. Apie prūsus neturime duomenų, kad būta lietuvių įgulų, nors tokia galimybė visai neatmestina, nes ryšiai buvo akivaizdūs, kol buvo įtakingas Treniota. Žinoma, reikia pripažinti, kad aktyviausiai iš Lietuvos pusės tuo metu veikė žemaičiai, po 1261 m. padedant Treniotai atvykę į valdovo dvarą ir vėl gavę Mindaugo Lietuvos globą. Treniota, darydamas svarbius politinius veiksmus, rėmėsi pirmiausia žemaičiais. Istoriografijoje dėl to Treniotos žemaičių atvedimo pas karalių net buvo susidariusi klaidinga nuomonė, kad jis buvęs žemaičių kunigaikštis. Išties jis buvo Mindaugo sesers ir greičiausiai Lengvenio sūnus, artimas giminaitis. Sietinas su Nalšios žeme, nes manoma, kad Lengvenio tėvonija buvo Linkmenys, bet kuriuo atveju jis buvo neabejotinas aukštaitis. Jo kaip didžiojo Lietuvos kunigaikščio valdymo metu lietuviai prūsams padėjo imti Vėluvos pilį Sembos prieigose. Vėluvos paimti nepavyko, kronikoje neaiškiai rašoma, kad apgultis buvo nutraukta, kai ten žuvo lietuvių didikas ar vadas. Galėjo tai būti ir kas nors iš žemaičių didžiūnų, galbūt netgi jų kovų strategas ir vadas Alminas.
                Sukilimas tęsėsi net keturiolika metų, ar todėl jis tituluojamas didžiuoju?
                Prūsai prieš Ordino valdžią XIII a. buvo sukilę kokius penkis kartus. Pirmasis 1242 m. sukilimas, pasibaigęs 1249 m. Christburgo sutartimi, buvo menkesnis, o vykę vėliau – dar mažiau reikšmingi. Šis didžiuoju vadinamas todėl, kad buvo rimčiausias to laikotarpio prūsų pasipriešinimas užkariautojams. Iš tikrųjų į visus buvusius baltų genčių sukilimus reiktų žvelgti kaip į natūralų besikuriančios, visas giminingų etnosų žemes turėjusios sujungti baltų valstybės kūrimosi procesą, kurį sutrikdė brutali pašalinė jėga. Jei sukilimai ir kitos kovos būtų pasibaigusios Ordino išstūmimu, dabar turėtume visas baltų žemes sujungusią Lietuvą. Ir ne tokia jau didelė ta nesukurtoji valstybė būtų buvusi...
               Vis dėlto kodėl visas baltų masyvas nesulipo į vientisą, istorijos vėjų gludintą riedulį – valstybinį darinį?
               Nulėmė milžiniška parama Ordinui iš Vakarų Europos, ypač iš Vokietijos. Tarkim, XIV a. Lietuva tiems antplūdžiams jau galėjo priešpastatyti karius, sutelktus iš gana didelės teritorijos, nes jau kūrėsi kaip valstybė nuo jūrų iki jūrų. O XIII a. to dar nebuvo, juolab kad nepajėgta išvengti vidaus nesutarimų ir net karų. Vaišalgo „nuopelnas“, kad per patį prūsų sukilimo įkarštį Lietuva netgi visai pasitraukė iš visiems baltams gyvybiškai svarbios kovos lauko.
               Beje, vienur rašoma Vaišalgas, kitur Vaišelga, trečiur – Vaišvilkas?
               Vaišvilkas išvis klaidinga šio vardo forma, paremta tik vėlyvų šaltinių duomenimis, manau, kad Vaišalgas yra teisingesnė; dar Kazimieras Būga tai nagrinėjo ir įtvirtino Vaišvilką, bet kaip neistorikas rėmėsi ne visai autentiškais užrašymais vėlesniuose šaltiniuose. Dabartiniai istorikai, nesiremdami lingvistiniais argumentais, iš šaltinių rekonstruoja Vaišelgą, nors dar K. Būga buvo pateikęs ir pagrįstesnį alternatyvų variantą – Vaišalgas (vardas sudarytas iš dviejų labai įprastų lietuviškiems vardams šaknų – vaiš ir alg).
              Su kuo susijęs vertintinas kaip išdavikiškas jo elgesys prūsų sukilimo metu? 1265 m. jam valdant su Ordinu sudaroma taika?
              Formali taikos sutartis nebuvo sudaryta, bet jis su Ordinu stengėsi laikytis draugiškų santykių, pavyzdžiui, paleido belaisvius. Taikos visai ir nereikėjo siekti, nes tokiomis aplinkybėmis tiesiogiai Lietuvai tada Ordinas negrasino, nes turėjo daug kitų problemų. Žinoma, tokia Vaišalgo pasirinkta taktika buvo didelis smūgis prūsams į nugarą, nulėmęs visą sukilimo eigą. Kita vertus, jis tęsė savo tėvo Mindaugo politiką, orientuotą į valstybės plėtrą Rytų kryptimi, be to, keršijo Treniotai už suorganizuotą tėvo ir brolių Repeikio bei Ruklio nužudymą.
              Galbūt galima teigti, kad Vaišalgas turėjo kitokią valstybės raidos viziją, susietą su ėjimu į Rytus, o Treniota kaip realus baltų vienytojas gal mąstė strategiškiau, perspektyviau?
              Ir viena, ir kita pusė matė tas pačias grėsmes, tik jų reakcija buvo skirtinga. Treniota, matydamas pavojus, suprato, kad prieš Ordiną būtina kovoti, o Mindaugas su Vaišalgu manė, kad su visos Europos remiamais vokiečiais reikia sugyventi taikiai, kad su jais perdaug pavojinga kautis. Be to, Vaišalgas kaip tikintis krikščionis, nors ir stačiatikis, gal ir dėl religinių priežasčių nenorėjo kovoti prieš krikščionis kryžiuočius. Bent jau Eiliuotoji Livonijos kronika pabrėžė jo palankumą krikščionims, pavyzdžiui, minėtame epizode, kai jis nusprendė paleisti Ordino belaisvius. Be to, į valdžią jis atėjo remdamasis Volynės – Haličo kunigaikščio Vasilko parama, netgi buvo pripažinęs save jo vasalu, kaip rašoma Volynės metraštyje, pavadino jį tėvu.
              Apibendrinant didžiojo prūsų sukilimo rezultatus galima teigti, kad vien savo jėgomis prūsai negalėjo atsikratyti Ordino, o kai kurie Lietuvos valdovai trumparegiškai susitaikė su kraujo brolių išžudymu ir pavergimu (išties kiek lėtesniu nei XX a. pavyzdžiai etniniu valymu ir genocidu) krašte, kurį net XV a. Vytauas tebevadino savo tėvonija.
              Ir prieš tai, pavyzdžiui, Algirdas ir Kęstutis 1358 m. kėlė panašius reikalavimus, kad nemaža dalis dabartinės Latvijos ir bent pusė Prūsijos turėtų priklausyti Lietuvai, jei ši sutiks krikštytis. Vytautas, aišku, radikaliau pasakė, kad visa Prūsija jam priklauso, nes yra jo tėvų žemė. Giminiškas bendrumas buvo aiškiai jaučiamas. Janas Dlugošas rašė, kad prūsai, žemaičiai ir lietuviai yra ta pati gentis. Bendrabaltiškos valstybės kūrimosi procesas nepavyko, bet ta valstybė dar ilgai gyvavo lietuvių galvose.
             Artėja ne tik didžiojo prūsų sukilimo 750 m. sukaktis, bet ir rugsėjo 22 d., kuri pirmosios didesnės baltų pergalės Saulės mūšio lauke su Kalavijuočių ordinu 1236 m. garbei buvo įteisinta kaip Baltų vienybės diena. Manyčiau, kad tam geriau derėjo būtent žuvusiosios prūsų tautos ryškiausio kovinio proveržio – sukilimo pradžios diena, simboliškai sutampanti su ribine rudens lygiadienio skirtimi. Kuo sukilimas buvo svarbus baltų pasauliui ir kokią istorinę misiją atliko?
              Iš baltų belikome tik lietuviai ir latviai. Bendrabaltiškos valstybės kūrimosi procesas nepavyko, bet ta idėja dar ilgai buvo lietuvių galvose... Dabar ne bendros valstybės su latviais kūrimas, bet glaudesnis baltų bendravimas lieka kaip nacionalinio masto aktualija, išties yra labai reikalingas. Kažkodėl mūsų strategine partnere nuolat vadinama Lenkija, bet net nedrįstama taip valstybiniu mastu įvardyti mums giminiškos Latvijos. Projektų lygmeniu bandymų sukurti vieningą lietuvių ir latvių valstybę buvo netgi kuriantis dabartinėms respublikoms, pavyzdžiui, minėtina nūnai gana marginali atrodanti Jono Šliūpo idėja... O dabar net geležinkeliai tarp šalių ardomi arba ant jų stiebiasi berželiai (Skuodo – latvių Priekulės ruožas)... Apie gilesnį tarpusavio visuomeninių procesų pažinimą net nėra kalbos – naujienos iš Latvijos tik retkarčiais pasirodo mūsų žiniasklaidoje. O kalbant apie prūsus reikia pripažinti, kad jų istorija, taip pat ir sukilimai, tapo integraliu Lietuvos istorijos naratyvu, mūsų visuomenės istorinę sąmonę ypač yra paveikęs prūsų likimas, žinomas iš literatūros ir, aišku, iš M. Giedrio filmo „Herkus Mantas“. Turim pripažinti, kad sukilę prūsai buvo ir realus Ordino ekspansijos į Lietuvą skydas. Akivaizdu ir tai, kad lietuviai yra baltiškosios Prūsijos istorijos paveldėtojai. Lietuvos teritorijos dalis seniau priklausė prūsams – tai Užnemunė, ten gyveno dalis sūduvių ir nadruvių, bent jau Petro Dusburgiečio laikais jie buvo priskiriami prūsams. Sukilime pralaimėjusiųjų prūsų dalis pasitraukė į Lietuvą, ilgainiui įsiliejo į mūsų tautą. Taip, beje, darė ne tik prūsai, bet ir kuršiai, žiemgaliai, kurių likučiai nenorėjo pasiduoti Ordino valdžiai. Pavyzdžiui, dalis bartų apsigyveno apie Rodūnią ir Dzūkijoje – žinomas net Barčių valsčius, buvęs etninių lietuvių Gudijoje ir Lietuvos paribyje, ne tik tokio pavadinimo kaimai. Barčiai netgi buvo žinoma kaip tam tikra valstiečių grupė, turėjusi specifines prievoles – statyti tiltus. Reikia pastebėti ir tai, kad net Ordino valdžioje likę prūsai ne tik vokietėjo, bet ir lietuvėjo – kūrėsi Mažoji Lietuva, patys prūsai iki pat Karaliaučiaus bažnyčiose XVI a. meldėsi lietuviškai. Tai aiškiai parodo, kokia buvo natūrali prūsų etninės raidos kryptis.

žymės: , , , , , , ,

13 Komentarai (-ų):

Anonymous Dar Karta rašė...

" Įpiltį" tokios pilis nebuvo gal but tureiot minti Impilti. Ash taip pasakisiu kad istorikai paveiikti ideologiu kure istoria.

2010-09-21 06:42:00  

Blogger Tomas Baranauskas rašė...

Įpiltis yra oficialus norminis šios vietovės pavadinimas.

2010-09-21 16:41:00  

Anonymous Dar Karta rašė...

Ash jus supratau jaigu jus pristatisite istoria Lietuvoi toke koke inai buvo tai deil kalbos jus busite patrauktas administratsinein baudzhenon atsakomiben. Pasirodo Lietuvoi zhmoneis ira persekiojamo deil kalbos ir deil istorios.

2010-09-21 17:14:00  

Blogger Tomas Baranauskas rašė...

Nežinau kaip ir ką jūs "supratote", bet jūs rašote labai savotiškai iškraipyta lietuvių kalbos atmaina, todėl keista matyti jūsų susirūpinimą būtent kalbos problemomis.

2010-09-21 21:05:00  

Anonymous Dar Karta rašė...

Mano susirupinimas ira ne jusu kalba o istoria. Jus teiiget kad tai ira ophitselus norminis pavadinimas ir ash supratau kad Lietuvoi kitaip ir buti negali. Tai ira sunormintais galima sakiti ant dienu istorineiis pavadinimais turi buti pristatoma istoria ir jaigu jus istoria pristatisite pavadinimais kokie buvo jus busite persekiojamas ir nubaustas VKI. Ash noriu jusu paklausti ar ash pakankamai shvareii ishreiishkiau savo nuogastavima tai ira jus pamateite ka ash noreiau jum pasakiti.

2010-09-21 21:36:00  

Anonymous Ričardas rašė...

Dar Karta, o jūs rašto forma krepsitės savo rašoma "tarme" į VKI? "...busite persekiojamas" Kalbos inspekcija, mano giliu įsistikinimu, nenaudoja KGB metodus...

2010-09-22 00:17:00  

Anonymous Dar Karta rašė...

Ponui virshum manes noriu pasakiti kad tai visai ne juokinga. Nu gal ir juokinga bet tai ira rimtas juokas. Matot ponas Baranauskas ira kaip ir valstibeis tarnautojas todeil turi laikitis valstibineis kalbos politikos prieshingu atveiu VKI i gali nubausti pinigine bauda. Tai ira pakankamai rimta ar vis dar jum juokinga. Parashiti i VKI ash tikrai galeithiau jaigu tiktai noreithiau. Parashithiau ash ponui Smalinskui kad T.Baranauskas parodei kharakteri ir pastoveio uzh valstibine kalbos polika. Kada ponas Baranauskas pasakei "oficialus norminis " ash pasiutau tarsi priesh bokshta mazhas ir be iegis. Ash galvoju kad po tokio laishko Smalinskas tureitu susirupinti ir ponui Baranauskui skirti pinigine premia uzh toki printsipinga laikimasi kalbos politikos. O kas zhino gal ir medaliu apdovanotu. O kas liestu kaip jus sakot tarmes tai mes galeitume tai aptarti kur nors kitur. Pasakikit laika ir vieta. Ta tik tai turi buti pakankamai viesha ir lankoma vieta bet ne koks nors privatus phorumas.

2010-09-22 07:12:00  

Anonymous Anonimiškas rašė...

As tik megejas, bet man kilo tokia mintis: tam, kad baltu zemes butu suvienitos XIIIa., per Didiji Prusu sukilima, nebutu uzteke nuvyti kryziuociu nuo zemes, nes baltu genciu kunigaiksciai reikalautu teisiu, valdzios pyrago ir ect., vadinasi, LDK didziajam kunigaiksciui po karo su kryziuociais, + dar tektu sukti galva kaip sukurti valstybe ir turbut jo valdzia valstybeje butu menkesne, is dalies jam tektu ja dalintis.

Pvz. zemaiciai juk reikalavo kazkokiu tesiu, tiesa? Tad galbut ir prusai bei kt. butu reikalave kazko panasaus, ka igijo zemaiciai? O tai galbut issauktu sudetingesnes valstybes strukturos ir veikimo, negu LDK, kaip rytu salvu vienytojos, atveju? Be to, reiketu Lietuvos didziojo kunigaikscio pasiaukojimo ir pan. (kas viduramziuose buvo reta)?

Vadinasi, baltu zemiu vienijimas XIIIa. per kryziuociu invazija, yra sudetinegesnis dalykas, negu yra manoma???

2010-09-23 19:50:00  

Anonymous vydimantas rašė...

Na, po p. Dar kartą rašybos ilgai neišblėsiančio poveikio ir Impilties administracinio susuvalkietinimo svarstymo į šitą diskursą kištis gal jau ir nederėtų, bet nesusilaikysiu:
"Treniota žygiavo į Livoniją – į Cėsį."
Žygiavo, visgi, į Cėsis (Cėsys - moteriškos giminės daugiskaitos vardininkas).

2010-09-26 13:49:00  

Anonymous Dar Karta rašė...

Nesitikeiau kad dar kashkastai Lietuvoi zhino istoria. Ishtikruju Ceysys butu pagal to krashto zhmoniu dabartini tarima kirthevimas butu zhodzhio pradzhioi tiek ey(ė) tiek y butu kietos. Uzhrashimo lietuviu rashomose istoriose seniause koki galiu rasti irasha apie Tseysys naudodamas savo sukaupta medzhega tai Latvios istoria ishleiista apie 1936 m. ir tenai pilis vadinama Cėsyse o jos giventojai cėsiečiai ir skliausteliuose duotas ju vertimas i bendrine lietuviu kalba kaip vendeniečiai. Toi pathioi istorioi i klausima ish kur atsako ish Cėsių tai pagal tai ponas Baranauskas tureio uzhrashiti "Treniota žygiavo į Livoniją – į Cėsius".

2010-09-27 16:44:00  

Anonymous Anonimiškas rašė...

Tai sukilo teisėti žemės valdytojai prieš okupantus kryžiuočius? Sukilti galima tik prieš teisėtus sąvininkus, ar jūs Tomai taip nemanote? Jurgis

2011-06-13 14:01:00  

Blogger Tomas Baranauskas rašė...

Nemanau.

2011-06-14 13:10:00  

Anonymous Anonimiškas rašė...

Pritariu T.Baranauskui, bei manau, XIII a. lietuviai buvo stipriausias politinis karinis vienetas tarp baltų genčių, galėjęs kaip politinis ir karinis centras suvienyti visą baltų etnosą. Tą faktą patvirtina ir tai, kad bet kokie pakitimai Lietuvos politinėje arenoje bei kovos ar taikos su Vokiečių ordinų periodai, smarkiai paveikdavo kaip žiemgalių, taip kuršių ar prūsų genčių, ypatingai Didžiojo prūsų sukilimo metu, kai visos šios gentys buvo sukilusios, pasipriešinimo Vokiečių ordinui eigą. Teisėtų žemės savininkų teises viduramžiais suteikdavo popiežiai ir imperatoriai, o Vokiečių ordinas tokius dovanojimus buvo gavęs ir iš popiežiaus, ir iš imperatoriaus.

2011-08-13 00:10:00  

Rašyti komentarą

Užsisakykite Rašyti komentarus [Atom]

<< Pradinis puslapis

 
Lietuvos.istorija.net
Lituanistica
Lietuviai ir lietuvių kalba LDK laikais *
Литовцы и литовский язык во времена ВКЛ

KLEINLITAUEN
Ein Provinz im Ostpreußen
Lietuvos istorijos kalendorius
Svarbiausi kiekvienos dienos Lietuvos istorijos įvykiai
Publicistika
Istorinė publicistika Interneto portaluose
Politika
Iš dabarties istorijos

Literatūra
Kūryba istorine tema
Alkas.lt - Naujienos
Voruta.lt - Naujienos